Privacybeleid

De bescherming van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom leggen we je hieronder uit welke persoonsgegevens we verwerken in het kader van de werking van onze website.

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in verband met de werking van deze website is Urban Technology GmbH vertegenwoordigd door de Functionaris Gegevensbescherming.

Je kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail ([email protected]) en per post: Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlijn.

We verwerken je persoonlijke gegevens op basis van je toestemming (artikel 6 lid 1 punt a) AVG), om een contract uit te voeren waarbij je partij bent (artikel 6 lid 1 punt b) AVG), om te voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant (artikel 6 lid 1 punt c) AVG) of om onze legitieme belangen te beschermen (artikel 6 lid 1 punt f) AVG).

GEGEVENSBESCHERMING

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit altijd, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder je toestemming. We willen je erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

Je persoonsgegevens worden verwijderd wanneer het doel van de verwerking is bereikt, tenzij de verwijdering in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Inventarisgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke master data, namen of adressen.

Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).

Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto’s, video’s).

Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte webpagina’s, interesse in inhoud, toegangstijden).

Meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook gezamenlijk ‘gebruikers’).

DOEL VAN DE VERWERKING

Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, de functies en inhoud ervan.

Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.

Veiligheidsmaatregelen.

Bereikmeting/marketing.

GEBRUIKTE TERMEN

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijvoorbeeld een cookie) of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

‘Verwerking’ betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet op automatische wijze. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens.

‘Pseudonimisering’ betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer in verband kunnen worden gebracht met een specifieke betrokkene zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

‘Profiling’ betekent elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

‘Verwerkingsverantwoordelijke’ betekent een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

‘Verwerker’ betekent een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.


GEZAGHEBBENDE RECHTSGRONDSLAG

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG informeren we je over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring staat vermeld: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6 lid. 1 en artikel 7 AVG;

De wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de implementatie van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6 (1) punt b AVG; de wettelijke basis voor de verwerking ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6 (1) punt c AVG;

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt artikel 6 (1) (d) AVG als rechtsgrondslag.

De wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de implementatie van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6 (1) punt b AVG; de wettelijke basis voor de verwerking ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6 (1) punt c AVG;

De wettelijke basis voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6 (1) punt f AVG.

De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt bepaald door de vereisten van artikel 6 (4) AVG.

De verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (in overeenstemming met artikel 9 (1) AVG) wordt geregeld door de bepalingen van artikel 9 (2) AVG.


VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, in overeenstemming met de wet, rekening houdend met de huidige mogelijkheden op het gebied van techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de invoer en de openbaarmaking, en het waarborgen van de beschikbaarheid en scheiding van de gegevens. We beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te garanderen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.


SAMENWERKING MET CONTRACTVERWERKERS, GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN DERDE PARTIJEN

Indien we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (opdrachtverwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst), gebruikers toestemming hebben gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we gegevens openbaar maken of overdragen aan andere bedrijven in onze bedrijvengroep of hen op andere wijze toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het openbaar maken of overdragen van gegevens aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit alleen als het wordt gedaan om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van je toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen zullen we gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten via het ‘Privacy Shield’) of in naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je hebt het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van gegevens die op jou betrekking hebben en om informatie daarover te verkrijgen, evenals nadere informatie en een kopie van de gegevens, in overeenstemming met de wet.

Je hebt, in overeenstemming met de wet, het recht om te verzoeken dat gegevens over jou worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over jou worden gecorrigeerd.

Je hebt, in overeenstemming met de wet, het recht om te verzoeken dat gegevens over jou onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken in overeenstemming met de wet.

Je hebt het recht om te eisen dat de door jou verstrekte gegevens worden ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en om te eisen dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijke personen.

Je hebt tevens het recht om in overeenstemming met de wet een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

RECHT VAN HERROEPING

Je hebt het recht om je verleende toestemming voor de toekomst in te trekken.

RECHT VAN BEZWAAR

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op jou betrekking hebben, in overeenstemming met de wet. In het bijzonder kun je bezwaar maken tegen de verwerking voor marketingdoeleinden.


COOKIES EN HET RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DIRECTE RECLAME

‘Cookies’ zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, ook wel ‘sessiecookies’ of ‘transiënte cookies’ genoemd, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod verlaat en zijn of haar browser sluit. In een dergelijke cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden ‘permanent’ of ‘persistent’ genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden, kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen. Cookies van derden zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het onlineaanbod beheert (anders worden ze, als het alleen om eigen cookies gaat, ‘first-party cookies’ genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en lichten dit toe in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit onlineaanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor onlinemarketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door deze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van dit onlineaanbod kunt gebruiken.


VERWIJDERING VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in de verwerking ervan in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard.


WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

We vragen je om je regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen je hiervan op de hoogte stellen zodra de wijzigingen medewerking van jouw kant vereisen (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding.


BEDRIJFSGERELATEERDE VERWERKING

Daarnaast verwerken we:

- Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

- Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakenpartners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.


DIENSTEN VOOR PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

We verwerken de gegevens van onze patiënten en geïnteresseerden en andere cliënten of contractpartners (in het algemeen ‘patiënten’ genoemd) in overeenstemming met artikel 6 (1) punt b) AVG om hen onze contractuele of precontractuele diensten te verlenen. De in dit verband verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van de verwerking ervan worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. De verwerkte gegevens omvatten in principe inventarisgegevens en masterdata van de patiënten (bijvoorbeeld naam, adres, enz.), evenals contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoon, enz.), contractgegevens (bijvoorbeeld gebruikte diensten, gekochte producten, kosten, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis, etc.).

In het kader van onze dienstverlening kunnen we ook bijzondere gegevenscategorieën verwerken overeenkomstig artikel 9 (1) van de Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder informatie over de gezondheid van patiënten, mogelijk met betrekking tot hun seksleven of seksuele geaardheid. Indien nodig verkrijgen we hiervoor uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a, artikel 7, artikel 9 lid 2 punt a AVG en anders verwerken we de bijzondere gegevenscategorieën voor gezondheidszorgdoeleinden op basis van artikel 9 lid 2 punt h AVG.

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of indien dit wettelijk vereist is, maken we de gegevens van de patiënten openbaar of dragen we deze over in het kader van de communicatie met medische professionals, derden die noodzakelijk of typisch betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals laboratoria, facturatiekantoren of vergelijkbare dienstverleners, voor zover dit de levering van onze diensten dient overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG, dit wettelijk verplicht is op grond van artikel 6 lid 1 punt c AVG, onze belangen of die van de patiënten dient bij een efficiënte en kosteneffectieve gezondheidszorg als een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG of noodzakelijk is op grond van artikel 6 lid 1 punt d AVG ter bescherming van vitale belangen van de patiënt of een andere natuurlijke persoon of in het kader van de toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a, artikel 7 AVG.

Het verwijderen van de gegevens vindt plaats op het moment dat de gegevens niet meer nodig zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke zorgplichten en het afhandelen van eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van het bewaren van de gegevens elke drie jaar wordt beoordeeld; in alle overige opzichten gelden de wettelijke bewaarplichten.


EXTERNE AANBIEDERS VAN BETALINGSDIENSTEN

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wier platform gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld elk met een link naar de gegevensbeschermingsverklaring, Paypal (https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/nl/privacy/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.nl/privacy), Mastercard (https:// https://www.mastercard.nl/nl-nl/visie/privacy.html), American Express (https://www.americanexpress.com/nl-nl/bedrijf/legaal/privacy-centrum/online-privacyverklaring/).

In het kader van de uitvoering van overeenkomsten maken we gebruik van betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6 lid. 1 punt b AVG. Bovendien maken we gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid. 1 punt f AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

Tot de gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, behoren inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde gegevens. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. we ontvangen geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. Raadpleeg de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

Op de betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing. Deze zijn toegankelijk op de respectieve websites of transactieapplicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en voor het doen gelden van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.


ADMINISTRATIE, FINANCIËLE BOEKHOUDING, KANTOORORGANISATIE, CONTACT MANAGEMENT

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook voor de organisatie van onze bedrijfsvoering, financiële boekhouding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6 lid. 1 punt c AVG, artikel 6 lid. 1 punt f AVG. Patiënten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers vallen onder de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking heeft betrekking op de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die ten dienste staan van het in stand houden van onze bedrijfsactiviteiten, het uitvoeren van onze taken en het verlenen van onze diensten. Het verwijderen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie vermeld in deze verwerkingsactiviteiten.

In deze context maken we gegevens openbaar of geven we deze door aan de belastingdienst, consultants zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners op basis van onze zakelijke belangen, b.v. om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. Deze gegevens, waarvan het merendeel bedrijfsgerelateerd is, worden permanent bewaard.


BEDRIJFSANALYSES EN MARKTONDERZOEK

Om ons bedrijf economisch te runnen en om markttrends, wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken we inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, patiënten, bezoekers en gebruikers van ons onlineaanbod omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, b.v. over de diensten waarvan ze gebruik hebben gemaakt. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsvoering te verbeteren. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden betreft.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd wanneer de gebruiker het contract beëindigt, anders twee jaar na het sluiten van het contract. In alle overige gevallen zullen de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendanalyses zoveel mogelijk anoniem zijn.


DEELNAME AAN AFFILIATE-PARTNERPROGRAMMA’S

Binnen ons onlineaanbod gebruiken we trackingmaatregelen volgens industrienormen op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod) conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van het affiliate-systeem. Hieronder leggen we de technische achtergrond voor gebruikers uit.

De diensten die door onze contractpartners worden aangeboden, kunnen ook op andere websites worden geadverteerd en gelinkt (zogenaamde affiliate-links of after buy-systemen, wanneer bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden nadat een contract is gesloten). De exploitanten van de betreffende websites ontvangen een commissie als gebruikers de affiliate-links volgen en vervolgens van de aanbiedingen profiteren.

Samenvattend is het voor ons onlineaanbod noodzakelijk dat we kunnen nagaan of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate-links en/of de aanbiedingen op onze website, vervolgens ingaan op de aanbiedingen aangespoord door affiliate-links of ons onlineplatform. Voor dit doel worden de affiliate-links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden, die deel kunnen uitmaken van de link of anderszins zijn ingesteld, b.v. in een cookie. Tot de waarden behoren met name de bronwebsite (verwijzer), de tijd, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-identificatiecode van het betreffende aanbod, een online-identificatiecode van de gebruiker en trackingspecifieke waarden zoals b.v. advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categorisaties.

De door ons gebruikte online-identificatoren van de gebruikers zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online-identificatoren zelf geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevatten. Ze helpen ons alleen om te bepalen of dezelfde gebruiker die op een affiliate-link heeft geklikt of geïnteresseerd is geraakt in een aanbieding via ons onlineaanbod, van het aanbod heeft geprofiteerd, d.w.z. b.v. een contract afgesloten met de aanbieder. De online-ID is echter persoonlijk in zoverre dat het partnerbedrijf en ook wij de online-ID samen met andere gebruikersgegevens hebben. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons vertellen of de gebruiker gebruik heeft gemaakt van het aanbod en of we bijvoorbeeld de bonus kunnen uitbetalen.

TALENTENPOOL

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bieden we sollicitanten de mogelijkheid om voor een periode van twee jaar op basis van toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 punt a en artikel 7 AVG in onze ‘talentenpool’ te worden opgenomen.

De sollicitatiedocumenten in de talentenpool worden uitsluitend verwerkt in het kader van toekomstige vacatures en zoekopdrachten van medewerkers en uiterlijk na het verstrijken van de termijn vernietigd. Sollicitanten worden geïnformeerd dat hun toestemming om te worden opgenomen in de talentenpool vrijwillig is, geen invloed heeft op het huidige sollicitatieproces en dat zij deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken en hun bezwaar kenbaar kunnen maken in de zin van artikel 21 AVG.

CONTACT

Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt voor de verwerking van het contactverzoek en de afhandeling ervan overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt b (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), artikel 6 lid 1 punt f (overige vragen) AVG. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (‘CRM-systeem’) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

We verwijderen de aanvragen als ze niet langer nodig zijn. Iedere twee jaar beoordelen we de noodzaak; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.


CRM-SYSTEEM VAN SALESFORCE

We gebruiken het CRM-systeem van de aanbieder salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (Duitsland), om vragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG).

Met Salesforce bestaat een Overeenkomst over de verwerking van bestellingen en de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU.

Salesforce gebruikt de gegevens van de gebruikers uitsluitend voor de technische afhandeling van de verzoeken en geeft deze niet door aan derden. Om Salesforce te gebruiken, is minimaal een correct e-mailadres vereist. Het gebruik van een pseudoniem is mogelijk. Tijdens de verwerking van serviceaanvragen kan het nodig zijn om meer gegevens (naam, adres) te verzamelen.

Als gebruikers niet akkoord gaan met het verzamelen van gegevens via en het opslaan van gegevens in het externe systeem van Salesforce, bieden we hen alternatieve contactmogelijkheden voor het indienen van serviceaanvragen per e-mail, telefoon, fax of post.

Voor meer informatie kunnen gebruikers het privacybeleid van Salesforce raadplegen: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.


E-MAIL NIEUWSBRIEF

Met de volgende informatie informeren we je over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals over de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedure en je recht van bezwaar. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: we versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna ‘nieuwsbrief’) alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Dubbele opt-in en logging: de registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde dubbele opt-inprocedure. Dit betekent dat je na registratie een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces conform de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van het registratie- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Op dezelfde manier worden wijzigingen in jouw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens geregistreerd.

Registratiegegevens: om je aan te melden voor de nieuwsbrief volstaat het om je e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen we je een naam in te vullen ten behoeve van een persoonlijke aanhef in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvanger overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a, artikel 7 AVG in combinatie met artikel 7 lid 2 punt 3 UWG (Duitse Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; Wet tegen oneerlijke concurrentie) of, als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG in combinatie met artikel 7 lid 2 punt 3 UWG. AVG in combinatie met artikel 7 lid 3 UWG.

Het loggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid. 1 punt f AVG. Onze interesse gaat uit naar het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons bovendien in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Annulering/intrekking: je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. je toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je kunt uitschrijven. We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen, om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verwijderingsverzoek is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.


E-MAIL NIEUWSBRIEF - PERFORMANCE METING

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd ‘webbaken’, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald, of, als we een verzenddienstverlener gebruiken, van hun server. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en je systeem, evenals je IP-adres en het tijdstip van opvragen.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan de individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Helaas is een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting niet mogelijk, in welk geval het gehele nieuwsbriefabonnement moet worden opgezegd.


VERZAMELING VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBOEKBESTANDEN

Wij, of beter gezegd onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot onze website op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, wij of onze hostingprovider verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd.

Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden zijn vrijgesteld van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.


COLLECTION OF ACCESS DATA AND LOG FILES

We, or rather our hosting provider, collect data on every access to our website on the basis of our legitimate interests within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit. f. GDPR, we or our hosting provider collect data about each access to the server on which this service is located (so-called server log files). The access data includes the name of the website accessed, file, date and time of access, amount of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user's operating system, referrer URL (the previously visited page), IP address and the requesting provider.

Log file information is stored for security reasons (e.g. for the clarification of abuse or fraud) for a maximum of 7 days and then deleted.

Data whose further storage is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until the respective incident has been finally clarified.


GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we via een interface zogenaamde website-tags kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons onlineaanbod kunnen integreren). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers verwijzen we je naar de volgende informatie over Google-services. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.

GOOGLE ANALYTICS

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6 (1) punt f AVG) Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google LLC (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op hun gebruik van het onlineaanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden verwijzen we je naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics in de vorm van ‘Universal Analytics’. ‘Universal Analytics’ verwijst naar een methode van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID en zo een profiel van de gebruiker onder een pseudoniem wordt gemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde ‘tracking via verschillende apparaten’).

GOOGLE ADWORDS EN CONVERSIEMETING

We gebruiken de diensten van Google Adwords op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, (‘Google’).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken de online marketingmethode Google ‘AdWords' ’ om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op webpagina’s, enz.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk interesse in de advertenties hebben. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons onlineaanbod beter richten, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere onlineaanbiedingen advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, direct door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare graphics of code, ook wel ‘webbeacons’ genoemd) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het onlineaanbod.

Verder ontvangen we een individuele ‘conversiecookie’. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We krijgen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is getagd met een conversietrackingtag. We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

De gegevens van de gebruikers worden gepseudonimiseerd verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookiebasis binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie de cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De over gebruikers verzamelde informatie wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingen en opt-outmogelijkheden verwijzen we je naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

GOOGLE DOUBLECLICK

We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9.5.2008 (‘Google’) op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. De diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, (‘Google’).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken de online marketingmethode Google ‘Doubleclick’ om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video’s, op websites etc.). Doubleclick wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van de vermoedelijke interesses van de gebruiker. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons onlineaanbod richten, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was in andere onlineaanbiedingen, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, direct door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare graphics of code, ook wel ‘webbeacons’ genoemd) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het onlineaanbod.

Ook wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij dit binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. De bovengenoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan hij of zij op basis van zijn of haar gebruikersprofiel advertenties te zien krijgen die zijn afgestemd op zijn of haar interesses. Gebruikersgegevens worden binnen het advertentienetwerk van Google gepseudonimiseerd verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookiebasis binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt naar Google verzonden en op de servers van Google in de Verenigde Staten opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outmogelijkheden verwijzen we je naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


FACEBOOK-PIXEL, AANGEPAST PUBLIEK EN FACEBOOK-CONVERSIE.

Binnen ons onlineaanbod wordt de zogenaamde ‘Facebook-pixel’ van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, of als je een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’), vanwege onze legitieme belangen bij het analyseren, optimaliseren en economisch exploiteren van ons onlineaanbod en voor deze doeleinden.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde ‘Facebook-advertenties’) te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) die we aan Facebook doorgeven (zogenaamd ‘Aangepast publiek‘). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we bovendien voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden de effectiviteit van de Facebook-advertenties volgen, door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde ‘conversie’).

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruikbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig vind je algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kun je vinden in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Je kunt je afmelden voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens door de Facebook-pixel om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan je worden getoond, kun je de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads .info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).


BING ADS

We gebruiken binnen ons onlineaanbod de conversie- en trackingtool ‘Bing Ads’ van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98080-66, Verenigde Staten, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Daarbij slaat Microsoft cookies op de apparaten van de gebruikers op om een analyse van het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruikers mogelijk te maken, op voorwaarde dat gebruikers ons onlineaanbod via een Microsoft Bing-advertentie hebben bereikt (zogenaamde ‘conversiemeting’). Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar ons onlineaanbod is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt (zogenaamde ‘conversiepagina’). We weten alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiepagina is doorgestuurd. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van gebruikers gedeeld.

Microsoft is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Als gebruikers niet willen deelnemen aan de trackingprocedure van Bing Ads, kunnen ze ook de instelling van een hiervoor benodigde cookie deactiveren via browserinstellingen of de opt-outpagina van Microsoft gebruiken: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out.

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing Ads gebruikte cookies vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

CRITEO

We gebruiken de onlinemarketingdienst CRITEO op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. We gebruiken de onlinemarketingdiensten van de aanbieder Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Duitsland.

Dankzij de diensten van Criteo kunnen we advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij interesse heeft getoond, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Criteo actief is, direct door Criteo een code van Criteo uitgevoerd en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel ‘webbeacons’ genoemd) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke webpagina’s de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het onlineaanbod. Criteo kan de bovengenoemde informatie ook combineren met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn of haar interesses.

De verwerking van gebruikersgegevens vindt plaats onder pseudoniem, d.w.z. dat er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals namen) worden verwerkt en IP-adressen van gebruikers worden ingekort. Verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van een online identificator, een technische ID. Alle ID’s (bijvoorbeeld van een klantenondersteuningssysteem) of e-mailadressen die aan Criteo worden verstrekt, worden gecodeerd als zogenaamde hash-waarden en opgeslagen als een reeks tekens die geen identificatie mogelijk maken.

Voor meer informatie en om je af te melden voor het verzamelen van gegevens door Criteo, verwijzen we je naar het privacybeleid van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

We gebruiken inhouds- of dienstverleners binnen ons onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG om inhoud of diensten aangeboden door externe leveranciers te integreren, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform ‘inhoud’ genoemd).

Dit vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel ‘webbeacons’ genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De ‘pixeltags’ kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te analyseren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, evenals gekoppeld worden aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

GOOGLE FONTS

We integreren de lettertypen (‘Google Fonts’) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE MAPS

We integreren de kaarten van de dienst ‘Google Maps’ van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

TYPEKIT-LETTERTYPEN VAN ADOBE

We gebruiken externe ‘Typekit’-lettertypen van de aanbieder Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 Republiek Ierland op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. We gebruiken externe ‘Typekit’-lettertypen van de aanbieder Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. Adobe is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

GEBRUIK VAN SOCIALE PLUG-INS VAN FACEBOOK

We gebruiken sociale plug-ins op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6 (1) punt f. AVG), sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit onlineaanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn of haar apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door laatstgenoemde in het onlineaanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de plug-ins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Als gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de ‘like’-knop te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daaraan verbonden rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.


INSTAGRAM

Binnen ons onlineaanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten, worden geïntegreerd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit onlineaanbod binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

ZENDESK

Deze website maakt gebruik van Zendesk: dat is livechat-software van het bedrijf ‘Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, Verenigde Staten’, om vragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Zendesk maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een persoonlijk gesprek in de vorm van een realtime chat op de website met jou mogelijk maken. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

Zendesk is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een extra garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active)

Voor meer informatie kunnen gebruikers het privacybeleid van Zendesk raadplegen: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

ONZE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA

GEGEVENSVERWERKING VIA SOCIALE NETWERKEN

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De specifieke sociale netwerken die we gebruiken vind je hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, enz. kunnen je gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren wanneer je hun website of een website bezoekt met geïntegreerde socialemedia-inhoud (bijvoorbeeld ‘like’-knoppen of reclamebanners). Door onze profielen op sociale media te bezoeken, worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingshandelingen geactiveerd. In detail:

Als je bent ingelogd op je sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het socialemediaportaal dit bezoek aan je gebruikersaccount toewijzen. Je persoonlijke gegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als je niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende socialemediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op je eindapparaat worden opgeslagen of door het registreren van je IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen maken waarin je voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan je worden getoond binnen en buiten de betreffende aanwezigheid op sociale media. Voor zover je een account bij het betreffende sociale netwerk hebt, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocedures op de socialemediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingsprocedures worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende socialemediaportalen.

LEGALE BASIS

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op afwijkende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden aangegeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a), AVG).


VERANTWOORDELIJKE PARTIJ EN UITOEFENING VAN RECHTEN

Als je een van onze social mediasites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn we samen met de exploitant van het social mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. In principe kun je je rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende social mediaportaal (bijvoorbeeld tegenover Facebook).

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van social mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de social mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

BEWAARTERMIJN

De gegevens die rechtstreeks door ons via de aanwezigheid op sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is, je ons verzoekt om ze te verwijderen, je toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens niet langer bestaat. Opgeslagen cookies blijven op je eindapparaat staan totdat je ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onveranderd.

We hebben geen invloed op de bewaartermijn van je gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

SOCIALE NETWERKEN IN DETAIL

FACEBOOK

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

We hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Je kunt je advertentie-instellingen zelf aanpassen in je gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

INSTAGRAM

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten. Details over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, vind je in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

PINTEREST

We hebben een profiel op Pinterest. De aanbieder is Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (‘Pinterest’). Details over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, vind je in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, vind je in het privacybeleid van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LINKEDIN

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn beschikt over een certificering onder het EU-VS Privacy Shield. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als je LinkedIn-advertentiecookies wilt deactiveren, gebruik je de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Voor details over hun omgang met je persoonlijke gegevens verwijzen we je naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TUMBLR

We hebben een profiel op Tumblr. De aanbieder is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, Verenigde Staten. Details over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, vind je in het privacybeleid van Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy/nl

VIMEO

We hebben een profiel op Vimeo. De aanbieder is Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York 10011, Verenigde Staten. Details over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, vind je in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

YOUTUBE

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe zij met je persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen we je naar het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl