Toestemmingsverklaring

betreffende de verwerking en het gebruik van gegevens

De instemmende partij gaat akkoord

  1. om deel te nemen aan een eerste tandheelkundig consult met een lokale partnertandarts ("Partnertandarts") en/of tandartsen die werkzaam zijn voor of samenwerken met (i) DrSmile BeNeLux B.V. ("DrSmile BeNeLux"), Nassauplein 30, 2585 EC te ‘s Gravenhage Nederland en/of (ii) PlusDental Netherlands B.V. ("PlusDental NL"), Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Nederland (hierna aangeduid als "Tandartsengroep NL") en een 3D-scan te laten maken van zijn/haar gebitssituatie zodat een geïndividualiseerd behandelplan kan worden opgesteld voor eventuele aanschaf van DrSmile aligners en/of

  2. Partnertandartsen of Tandartsengroep NL te raadplegen voor een follow-up van het verkregen behandelresultaat ("Verfijning") en/of voor begeleidende maatregelen of vervolgmaatregelen, bijvoorbeeld IPR, attachments, voortgangscontrole, spalken ("Verdere Maatregelen").

Hij/zij gaat ermee akkoord dat in dit verband persoonsgegevens en gezondheidsgegevens over hem/haar worden opgeslagen en verwerkt door Partnertandartsen en Tandartsengroep NL en door huidige en toekomstige directe of indirecte dochterondernemingen van SmileCo GmbH, Brunnenstraße 110, 13355 Berlijn, Duitsland, in het bijzonder maar niet beperkt tot DrSmile BeNeLux; PlusDental NL;  DZK Deutsche Zahnklinik GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf Duitsland; Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlijn Duitsland; Sunshine Smile GmbH, (hierna aangeduid als "Sunshine Smile") Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn Duitsland (dochterondernemingen hierna aangeduid als "DrSmile Group Companies") en  geheel of gedeeltelijk zullen worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven aan elkaar of samenwerkende derden (" hierna aangeduid als Samenwerkingspartner").

Indien hij/zij in eerste instantie een behandelovereenkomst met Sunshine Smile heeft afgesloten en nu een Partnertandarts en/of Tandartsengroep NL raadpleegt om te worden voorzien van een Verfijning en/of Verdere Maatregelen, gaat hij/zij akkoord met de initiële Sunshine Smile behandeldocumentatie (onderzoek, bevindingen, 3D bijtscan, fotodocumentatie, medische geschiedenis, behandelplan,  3D-simulatie van het geplande verloop van de behandeling, enz.) kan worden ingezien, doorgestuurd en/of verwerkt door de Partnertandartsen, Tandartsengroep NL en/of alle DrSmile Group Companies en/of Samenwerkingspartners, voor zover nodig om de Verfijning of Verdere Maatregelen te kunnen uitvoeren.

Onderwerp van toestemming

  • Algemene persoonsgegevens, zoals: naam, adres, contactgegevens, geslacht

  • Gezondheidsgegevens, zoals: informatie over ziekten, tandheelkundige toestand, 3D-scan van het gebit, eerdere ziekten, medische geschiedenis

  • Gegevens verzameld in verband met enquêtes

  • Fotografische documentatie (foto's)

  • Contractrelevante gegevens, bijv. classificatie als client van een S-, M- of L-pakket.

Doel van de toestemming

Zowel DrSmile Group Companies als Partnertandartsen en/of Tandartsengroep NL hebben gegevens, in het bijzonder maar niet beperkt tot algemene persoonsgegevens, van de instemmende partij nodig om, indien nodig, contact met hem/haar op te kunnen nemen en om de behandelovereenkomst tussen DrSmile BeNeLux en de instemmende partij te kunnen nakomen en om de aligners en/of Verdere Maatregelen te kunnen produceren en leveren. Hiervoor wordt een 3D-scan van het gebit gemaakt, evenals foto's van de instemmende partij. DrSmile Group Companies slaan ook de resultaten van het anamnese-interview en andere gezondheidsgegevens op, waarvan sommige hierboven worden genoemd, in overeenstemming met artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU- AVG; DGPR), evenals alle andere contractrelevante gegevens.

Waar nodig geven DrSmile Group Companies, Partnertandartsen en/of Tandartsengroep NL verzamelde gegevens geheel of gedeeltelijk door aan elkaar en aan Samenwerkingspartners ten behoeve van gegevensopslag, medische verduidelijking en planning (door de betreffende DrSmile Group Companies maar ook door Partnertandartsen en/of Tandartsengroep NL),  het opstellen van het behandelplan, het uitvoeren van Nadere Maatregelen en het produceren van de aligners (door samenwerkende tandtechnische laboratoria).

Samenwerkingspartners van de DrSmile Group Companies kunnen hun statutaire zetel niet alleen in Nederland of Duitsland hebben, maar ook in de VS of Zwitserland, bijvoorbeeld in landen waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU niet van toepassing is. Als gevolg hiervan kan een consistent hoog niveau van gegevensbescherming zoals in de EU daar niet in elk individueel geval volledig worden gegarandeerd. Bij het selecteren van partners verbindt de betreffende DrSmile Group onderneming zich ertoe ervoor te zorgen dat een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als in de EU wordt gehandhaafd en, in het bijzonder, dat gegevens alleen kunnen worden afgestaan als de Samenwerkingspartner van zijn kant wettelijk verplicht is om dit te doen. DrSmile Group Companies verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat hun samenwerkingspartners de zogenaamde EU-modelcontractbepalingen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die geacht worden voldoende garanties te bieden in de zin van artikel 46 van de EU-AVG.

Het verzamelen, opslaan en overdragen van gegevens is dus bedoeld om een vlotte verwerking van de planning en levering van aligners mogelijk te maken, evenals een optimale raadpleging en follow-up van de persoon die toestemming geeft.

Verklaring

De instemmende partij verklaart zijn/haar toestemming voor de verwerking, opslag en doorgifte van zijn/haar betreffende persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens. Hij /zij stemt ook in met het opstellen, opslaan en doorsturen van fotografische documentatie, bijvoorbeeld 3D-scans van gebit. De instemmende partij gaat er tevens mee akkoord dat alle bovengenoemde gegevens door DrSmile Group Companies, Partnertandartsen en/of Tandartsengroep NL aan elkaar en Samenwerkingspartners kunnen worden doorgegeven.

De toestemming omvat ook de overdracht van gegevens aan andere samenwerkingspartners met het oog op het vervullen van het doel van het contract, zoals tandheelkundige laboratoria voor het opstellen van het behandelplan en voor de productie van de aligners en voor het veiligstellen van de levering. Het gebruik van de gegevens voor andere dan de genoemde doeleinden is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een rechtmatige wijziging van het doel in de zin van artikel 6 EU-AVG. De instemmende partij stemt ermee in dat DrSmile Group Companies contact met hem/haar kunnen opnemen met het oog op verdere contractuitvoering, informatie en reclamedoeleinden per post, (ook gedeeltelijk onversleuteld en dus theoretisch minder veilig) e-mail, sms, via sociale netwerken en/of messenger-diensten (bijv. Whatsapp) of per telefoon en kan ook telefoongesprekken opnemen met het oog op documentatie,  kwaliteitsborging en met het oog op het bewijs van het sluiten van het contract, onder de omstandigheden dat de instemmende partij de nodige contactgegevens verstrekt.

De instemmende partij gaat er ook mee akkoord dat zijn/haar gegevens kunnen worden doorgegeven aan samenwerkingspartners voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat zijn/haar gegevens onmiddellijk na de overdracht worden geanonimiseerd (dit betekent vóór verdere verwerking of gebruik).

De instemmende partij heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen aan DrSmile Group Companies over de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd, verwijderd of geblokkeerd.

De instemmende partij gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens in geanonimiseerde vorm kunnen worden verwerkt voor klinische onderzoeksdoeleinden en voor dit doel kunnen worden doorgegeven aan samenwerkingspartners.

Deze toestemming kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken door middel van een informele verklaring aan de bedrijven van de DrSmile Group.

Gegevens die vóór het intrekken van de toestemming worden verwerkt, blijven onaangetast door de intrekking en worden niet automatisch verwijderd; de algemene regels voor bestaande verwijderingsclaims op basis van de AVG zijn echter van toepassing. In geval van vragen over deze toestemmingsverklaring of andere zorgen met betrekking tot gegevensbescherming, kan de instemmende partij te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming (e-mail: [email protected]).